Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia

1. Lãnh đạo Trung tâm
a) Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.
b) Giám đốc Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao; trình Tổng cục trưởngquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Trung tâm; ban hành quy chế làm việc và điều hành các hoạt động của Trung tâm.
c) Phó Giám đốc Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia giúp việc cho Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Các tổ chức trực thuộc Trung tâm:
  2.1. Văn phòng
  2.2. Phòng Khí tượng
  2.3. Phòng Thủy văn
  2.4. Phòng Phân tích Môi trường
  2.5. Phòng Thiết bị và Kiểm định
  2.6. Phòng Phát triển và chuyển giao công nghệ
  2.7. Phòng Ra đa thời tiết